اسپانیا – ۵ روز بارسلون

0
قیمت
از690€+نرخ پرواز
قیمت
از690€+نرخ پرواز
اتاق 1 :
اتاق 1 :
* لطفاً همه زمینه های مورد نیاز برای رفتن به مرحله بعدی را انتخاب کنید.

اقدام به رزرو

افزودن به لیست دلخواه

افزودن آیتم به علاقه مندی ها نیازمند یک حساب کاربری است

1245
4 شب و 5 روز
دسترسی: 22 مهر الی 5 اسفند
تهران
بارسلون
حداقل سن: 1
حداکثر نفرات: 16
درباره اسپانیا

اسپانیا، با نام رسمی پادشاهی اسپانیا کشوری مستقل و از اعضای اتحادیه اروپا است. این کشور درشبه‌جزیره ایبری در جنوب غربی اروپا قرار دارد. سرزمین اصلی اسپانیا از جنوب و شرق با دریای مدیترانه و جبل الطارق، از شمال و شمال شرق بافرانسه، آندورا و خلیج بیسکای و از غرب و شمال غرب با پرتغال و اقیانوس اطلس هم‌مرز است. مرز اسپانیا با پرتغال (به طول ۱۲۱۴ کیلومتر) طولانی‌ترین مرز یکپارچه در اتحادیه اروپا است.

قلمروی اسپانیا افزون بر سرزمین اصلی شامل جزایر بالئارس در دریای مدیترانه، جزایر قناری در سواحل آفریقایی اقیانوس اطلس، دو شهر خودمختارسبته و ملیلیه در آفریقای شمالی هم‌مرز با کشور مراکش و چندین جزیره مسکونی و غیر مسکونی دیگراز جمله آلبوران، شافاریناس، آلوزماس و ولز د لا گومرا می‌باشد. با مساحت ۵۰۵۹۹۲ کیلومتر مربع، اسپانیا کمی بزرگتر از ترکمنستان و از لحاظ بزرگی دومین کشور بزرگ اروپای غربی و پنجمین کشور بزرگ اروپاست.

مسیر سفر

تهران – بارسلون – تهران

تاریخ های رفت

22 مهر – 6 آبان – 9 دی – 5 اسفند

3 ساعت قبل از پرواز

خدمات

 • بلیط رفت و برگشت+ ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • ویزا شنگن + بیمه مسافرتی
 • راهنمای فارس زبان وگشت شهری

مدارک مورد نیاز با ترجمه اسپانیایی

 * کلیه مدارک نیازبه ترجمه اسپانیایی دارند بدون نیازبه تائیدیه دادگستری و امور خارجه

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌های قبلی

الف) مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

2) 3 قطعـه عکـس5/4*5/3 رنگـی،تمـام رخ بـازمینـه سـفید، 80 % صورت کاملا ازروبـرو،بـدون لبخنـد،بـدون عینـک، گـردی صـورت کامـلاًمشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 3 مـاه اخیـر (عکـس بـا گذرنامـه و ویزاهـای قبلـی یکی نباشد)

3) اصل و ترجمه شناسنامه

4) اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی (ارائـه گـردش حسـاب و گواهـی تمکـن الزامیسـت و زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر 10 روز قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک بـه سـفارت باشـد و سـایز پرینـت بانکـی A4 باشـد)

الف( حسابهای جاری : کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی به همراه گواهی تمکن با مانده یکسان

ب) گواهـی تمکـن بـه زبـان انگلیسـی بـرای سـپردههای بانکـی بـه همـراه گـردش شـش ماهـه سـود بـه زبـان انگلیسـی از طـرف بانـک، همـراه بـا مهـر شـعبه و امضـاء بانـک (ارائـه گواهـی تمکـن بـرای حسـاب گـردش سـود نیـز الزامـی اسـت)

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000ريال باشد

 5) اصل و ترجمه سند مالکیت

6) اصل و ترجمه مدارک شغلی

الف) پزشکان: کارت نظام پزشکی + پروانه مطب یا پروانه دائم پزشکی یا حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی

ب) وکلا: پروانه وکالت

ج) مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میـزان حقـوقی دریافتـی و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان

د) بازنشسته‌ها: ارائه حکم بازنشستگی،ارائه آخرین فیش حقوقی

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

و) در صورت خویشفرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

ز) معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوقی و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان

ح) دانش آموزان، دانشجویان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل

* جهـت دانـش آموزانـی کـه در سـال تحصیلـی قصـد سـفر دارنـد، عـلاوه بـر نامـه اشـتغال بـه تحصیـل، ارائـه اصـل و ترجمـه رضایتنامـه کتبـی از مدیریـت مدرسـه بـا ذکـر تاریـخ سـفر الزامـی می‌باشـد

7) بـرای فرزنـدان زیـر 18 سـال کـه بـدون همراهـی والدیـن یـا بـا یکـی از آن‌هـا سـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت و نیـاز بـه ترجمـه بـه زبـان اسـپانیایی دارد.

* فرم سفارت متقاضیان زیر 18 سال بایستی توسط پدر و مادر امضاء شود

8) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم‌های خانه‌دار

* حضور کلیه مسافرین (به جز افراد زیر 12 سال) جهت انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاری BLS الزامی میباشد

* تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر ، نزد آژانس باقی می ماند.

 *چـک رمـزدار یـا ضمانتنامـه بانکـی حداقـل بـه مبلـغ 500.000.000 ريـال در وجـه آژانـس محـل ثبـت نـام جهـت ضمانـت حسـن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانتهـای بیشـتر متعاقبـا ًاعـام میگـردد

 * لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی مـی باشـد.

 • شرایط کنسلی در زمان ثبت نام مشخص می گردد
 • ضمانت اجرای تور حداقل 20 نفر می باشد
 • پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد
 • درصورت افزایش نرخ بلیط هواپیما تا قبل از حرکت تور، تفاوت آن از مسافر دریافت خواهد شد
 • ضمانت بازگشت به ازای هر نفر وجه نقد یا ضمانت بانکی دریافت می گردد
 • درصورت عدم صدور ویزا توسط سفارت این شرکت هیچ تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت و پس از کسر مبلغ تعیین شده از سوی آژانس الباقی مبلغ مسترد می گردد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور برعهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد، درغیر این صورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد
برنامه سفر

روز اول

ورود ما به بارسلون ساعت09:25 به وقت محلی می باشد.پس از عملیات کنترل گذرنامه و ویزا و سپس اخذ بار به همراهی راهنمای تور به هتل خواهیم رسید از آنجا که ساعت تحویل اتاق طبق قوانین بین المللی ساعت 15 می باشد.امروز در گشتی 4 ساعته به کشف بارسلون زیبا می پردازیم ، نمای بیرونی کلیسای ساگرادا فامیلا که شاهکار گائودی و سمبل بارسلون است ، میدان کاتولونیا نمای بیرونی خانه های گائودی ، تپه مونجوئیک و… روز بی نظیری برای شما به ارمغان خواهد آورد،بعد از اتمام گشت می توانیم در خیابان رامبلا قدم بزنیم یا به خرید بپردازیم

روز دوم

امروز روز آزاد گروه است میتوانیم به توصیه راهنمای تور از وقت خود استفاده بهینه کنیم

روز سوم

امروز روز آزاد گروه است با توصیه های راهنما می توان از جذابیت های بارسلون مانند ورزشگاه نیوکمپ ، پارک گوئل یا موزه پیکاسو دیدن کرد

روز چهارم

مسلما برای آخرین روز سفر خود برنامه خاصی در نظر دارید، تور لیدر مجرب ما برای راهنمایی شما حاضر خواهد بود

روز پنجم

روز پایان سفر فرارسیده است ، پس از صرف صبحانه،تخلیه،تحویل اتاق ها و کنترل مدارک رأس ساعت 8 صبح برای عزیمت به فرودگاه حاضر باشید افرادی که فاکتورهای دارند می توانند اطلاعات لازم را از راهنمادریافت کنند پس از دریافت بار پاسپورت های خود را تحویل راهنمای تور داده و با همسفرهای خود خداحافظی می کنیم ، برای اخذ مدارک،ضمانتنامه ها،و پاسپورت خود میتوانید پس از رسیدن به آژانس مسافرتی سفردوستان مراجعه کنید

نقشه گوگل
تصاویر