تور ایتالیا

0
قیمت
از690€+نرخ پرواز
قیمت
از690€+نرخ پرواز
نام کامل*
ایمیل*
درخواست شما*
افزودن به لیست دلخواه

افزودن آیتم به علاقه مندی ها نیازمند یک حساب کاربری است

1305
4 شب و 5 روز
دسترسی: 26 مهر الی 18 بهمن
تهران
ایتالیا
حداقل سن: 18
حداکثر نفرات: 16

بهترین غذاها راز معروف ترین سرآشپز های جهان را می چشید، در مرکز مد جهان، میلان، به گشت و گذار می پردازید و با سفر به شهرهای بزرگ ایتالیا همانند رم، ونیز، فلورانس، میلان و ناپل می توانید آثار تاریخی و مشهوری همانند کولوسئوم، کلیسای دوئومو و برج پیزا را ببینید. آثاری همچون مجسمه های میکل آنژ و خرابه های به جا مانده از پمپئی از دیگر جاذبه های ایتالیا هستند که شهرت جهانی دارند. همچنین در تور ایتالیا حتما باید از کشور واتیکان که در رم قرار دارد و محل استقرار پاپ کاتولیک است نیز بازدید نمائید.

درباره تور
4 شب و 5 روز (رم)

مکان ورود و خروج

تهران – رم – تهران

تاریخ های رفت

26 مهر – 14 آبان – 22 آذر – 7 دی – 18 بهمن

خدمات

 • بلیط رفت و برگشت+ ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • ویزا شنگن + بیمه مسافرتی
 • راهنمای فارس زبان وگشت شهری
مدارک مورد نیاز با ترجمه انگلیسی
 1. *کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امورخارجه

  1) اصل گذرنامه با امضاء،به همراه گذرنامه ­های قبلی

  الف( مدت اعتبارحداقل 6 ماه ازتاریخ ورود و داشتن دوصفحه سفیدروبروی هم

  ب (ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی میباشد

  2) 3قطعـه عکـس 4.5*3.5 رنگـی،تمـام رخ بـازمینـه سـفید، 80% صورت کامـلا ازروبـرو،بـدون لبخنـد،بـدون عینـک، گـردی صـورت کامـلاً مشـخص باشـد،حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر (عکـس بـا گذرنامـه و ویزاهـای قبلـی یکـی نباشـد)
  3) اصل و ترجمه شناسنامه

  4) اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی (زمان صدور گواهی حسـاب بانکی حداکثـر 10 روز قبـل از تاریخ تحویل مدارک به سـفارت باشـد و سـایز پرینت بانکیA4 باشـد

  الف) حسابهای جاری:کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی

  ب)گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهرشعبه و امضای بانک

  *بایدحداقل موجودی حساب یاسپرده برای هر نفر 500.000.000 ريال باشد

  5) اصل و ترجمه سند مالکیت

  6) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

  الف) پزشکان:پروانه مطب یاحکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی ازمحل کار ،پروانه دائم پزشکی،کارت نظامپزشکی

  ب) وکلا : پروانه وکالت

  ج) مشـاغل دولتـی:حکـم کارگزینـی (درصـورت ارائـه حکـم سـال قبـل ارائـه گواهـی اشـتغال بـه کار بـا ذکـر عـدم صـدورحکم جدیدازسـازمان مربوطه الزامی می‌باشد)،آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سـازمان (حداقل6ماهه(

   د) بازنشسته ­ها:ارائه حکم بازنشستگی،ارائه آخرین فیش حقوقی

  ه) مشاغل غیردولتی:گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوقی وسابقه بیمه تامین اجتماعی بامهرسازمان (حداقل6ماه)

   و) درصورت خویش فرما بودن جواز کسب/آخرین آگهی تغییرات

   *در صورتـی کـه آگهـی تغییـرات مربـوطبـه بیـش از سـه سـال اخیـر باشـد،ارائـه آگهـی تغییـرات جدیـد و یـا نامـه از اداره ثبـت مبنـی بـر ادامـه فعالیـت شـرکت الزامـی اسـت

   ز) معلمـان،اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه :اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان ( حداقـل6ماهـه(  

  ح(دانش آموزان،دانشجویان : اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل *جهـت دانـش آموزانی کـه درسـال تحصیلـی قصـدسـفر دارنـد، عـلاوه بـر نامـه اشـتغال به تحصیل،ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبـی از مدیریت مدرسـه با ذکر تاریخ سـفر الزامی می‌باشـد

  7) بـرای فرزنـدان زیـر18 سـال کـه بـدون همراهـی والدیـن یـابـایکـی ازآن‌هـاسـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت.رضایتنامـه محضـری عـلاوه بـر ترجمـه نیـازبـه تائیـد دادگسـتری و امـورخارجـه دارد

  8) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم­ های خانه­ دار

  9) ارائه اصل سندطلاق برای مسافرین مطلقه الزامی میباشد

  *حضور کلیه مسافرین (به جز افراد زیر11 سال) جهت انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاریCKGS الزامی میباشد.

   *تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل ودقیق

   *اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر ازسفر ،نزد آژانس باقی میماند

  . *چـک رمـزدار یـا ضمانتنامـه بانکـی حداقـل بـه مبلـغ 500.000.000 ريـال در وجـه آژانـس محـل ثبـت نـام جهـت ضمانـت حسـن اجـرای تعهـدات کـه اعـلام مـی ­گـردد. پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت ­هـای بیشـتر متعاقبـا لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی می‌باشـد.

 • شرایط کنسلی در زمان ثبت نام مشخص می گردد
 • ضمانت اجرای تور حداقل 20 نفر می باشد
 • پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد
 • درصورت افزایش نرخ بلیط هواپیما تا قبل از حرکت تور، تفاوت آن از مسافر دریافت خواهد شد
 • ضمانت بازگشت به ازای هر نفر وجه نقد یا ضمانت بانکی دریافت می گردد
 • درصورت عدم صدور ویزا توسط سفارت این شرکت هیچ تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت و پس از کسر مبلغ تعیین شده از سوی آژانس الباقی مبلغ مسترد می گردد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور برعهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد، درغیر این صورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد
برنامه سفر

روز اول

ورود ما به رم ساعت 07:00 به وقت محلی می باشد.پس از عملیات کنترل گذرنامه و ویزا و اخذ بار به همراه راهنمای تور به هتل خواهیم رفت از آنجا که ساعت تحویل اتاق طبق قوانین بین المللی ساعت 15 می باشد.میتوانیم به توصیه راهنمای تور از وقت خود استفاده بهینه کنیم.پس از آماده شدن اتاق ها و تحویل آن و استراحت کافی، برای گشتی کوتاه جهت آشنایی با منطقه اطراف هتل با راهنمای تور همراه شوید

روز دوم

امروز در گشتی نیم روزه از جاذبه ها و دیدنی های شهر رم لذت خواهیم برد . در این گشت شهری با توضیحات راهنما به دیدن چشمه عشاق ،پانتئون یا محل نبردگلادیاتورها (کلوسئوم) و …. خواهیم رفت پس از اتمام گشت میتوانیم زمانی را به دیدن خیابان دل کورسو و خرید بپردازیم و در کوچه پس کوچه های رم قدم بزنیم

روز سوم

امروز روز آزاد گروه است که پیشنهاد می شود تا به بازدید از واتیکان کوچکترین کشور دنیا بروید و سن پیتر، بزرگترین کلیسای دنیا را ببینید،ورود به کلیسا مستلزم پوشش مناسب برای خانم ها و آقایان می باشد،اگر اهل هنر هستید از موزه واتیکان غافل نشوید

روز چهارم

امروز نیز روز آزاد گروه است و میتوانیم با هماهنگی راهنما از گشت های اختیاری مانند فلورانس یا ونیز استفاده کنیم مسلما اوقات خاطره انگیزی پیش روی شماست

روز پنجم

روز پایان سفر فرارسیده است ، پس از صرف صبحانه و تحویل اتاق ها و کنترل مدارک با هماهنگی راهنمای تور برای عزیمت به فرودگاه حاضر باشید پس از دریافت بارهای خود و پایان سفر در تهران می توانید پاسپورت های خود را تحویل راهنمای تور داده و با همسفرهای خود خداحافظی می کنیم ، برای اخذ مدارک،ضمانتنامه ها،و پاسپورت خود میتوانید پس از رسیدن به آژانس مسافرتی سان رایز مراجعه کنید

Map
عکس ها