ایتالیا+اسپانیا ۷ روزه

0
قیمت
از1,390€+نرخ پرواز
قیمت
از1,390€+نرخ پرواز
* لطفاً همه زمینه های مورد نیاز برای رفتن به مرحله بعدی را انتخاب کنید.

اقدام به رزرو

افزودن به لیست دلخواه

افزودن آیتم به علاقه مندی ها نیازمند یک حساب کاربری است

1039
6 شب و 7 روز
دسترسی: 26 مهر و 14 آبان
تهران
رم - بارسلون
حداقل سن: 1
حداکثر نفرات: 16
درباره ایتالیا و اسپانیا

اسپانیا، با نام رسمی پادشاهی اسپانیا کشوری مستقل و از اعضای اتحادیه اروپا است. این کشور درشبه‌جزیره ایبری در جنوب غربی اروپا قرار دارد. سرزمین اصلی اسپانیا از جنوب و شرق با دریای مدیترانه و جبل الطارق، از شمال و شمال شرق بافرانسه، آندورا و خلیج بیسکای و از غرب و شمال غرب با پرتغال و اقیانوس اطلس هم‌مرز است. مرز اسپانیا با پرتغال (به طول ۱۲۱۴ کیلومتر) طولانی‌ترین مرز یکپارچه در اتحادیه اروپا است.

قلمروی اسپانیا افزون بر سرزمین اصلی شامل جزایر بالئارس در دریای مدیترانه، جزایر قناری در سواحل آفریقایی اقیانوس اطلس، دو شهر خودمختارسبته و ملیلیه در آفریقای شمالی هم‌مرز با کشور مراکش و چندین جزیره مسکونی و غیر مسکونی دیگراز جمله آلبوران، شافاریناس، آلوزماس و ولز د لا گومرا می‌باشد. با مساحت ۵۰۵۹۹۲ کیلومتر مربع، اسپانیا کمی بزرگتر از ترکمنستان و از لحاظ بزرگی دومین کشور بزرگ اروپای غربی و پنجمین کشور بزرگ اروپاست.

ایتالیا

 کشوری در جنوب قاره اروپا است که پایتخت آن شهر رم می‌باشد. این کشور از شبه‌جزیره ایتالیا و دو جزیره سیسیل و ساردِنی در دریای مدیترانهتشکیل شده‌است. امروزه ایتالیا کشوری توسعه‌یافته‌است و جزو گروه هشت به‌شمار می‌آید.

واحد پول این کشور یورو و زبان رسمی آن ایتالیایی است. جمعیت ایتالیا ۶۰ میلیون و ششصد هزار نفر است و ۹۱٫۶ درصد مردم آن مسیحی هستند.

ایتالیا پنجمین کشور پرجمعیت اروپا و بیست و سومین کشور پرجمعیت دنیا است. ایتالیا آب‌وهوای معتدل فصلی دارد و آب‌وهوای مناطق ساحلی آن با شرایط هوایی کوهستان‌های داخلی تفاوت زیادی دارد.

دو کشور مستقل بسیار کوچک به نام‌های واتیکان و سان مارینو در درون خاک ایتالیا قرار دارند و یک تکه از خاک ایتالیا نیز بیرون از خاک اصلی این کشور و در سوئیس قرار دارد که کامپیونه دیتالیا نامیده می‌شود.

مسیر سفر

تهران – رم – بارسلون – تهران

تاریخ های حرکت

26 مهر و 14 آبان

خدمات

 • بلیط رفت و برگشت+ ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • ویزا شنگن + بیمه مسافرتی
 • راهنمای فارس زبان وگشت شهری
مدارک مورد نیاز با ترجمه انگلیسی

*کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امورخارجه

1) اصل گذرنامه با امضاء،به همراه گذرنامه ­های قبلی

الف( مدت اعتبارحداقل 6 ماه ازتاریخ ورود و داشتن دوصفحه سفیدروبروی هم

ب (ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی میباشد

2) 3قطعـه عکـس 4.5*3.5 رنگـی،تمـام رخ بـازمینـه سـفید، 80% صورت کامـلا ازروبـرو،بـدون لبخنـد،بـدون عینـک، گـردی صـورت کامـلاً مشـخص باشـد،حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر (عکـس بـا گذرنامـه و ویزاهـای قبلـی یکـی نباشـد)
3) اصل و ترجمه شناسنامه

4) اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی (زمان صدور گواهی حسـاب بانکی حداکثـر 10 روز قبـل از تاریخ تحویل مدارک به سـفارت باشـد و سـایز پرینت بانکیA4 باشـد

الف) حسابهای جاری:کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی

ب)گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهرشعبه و امضای بانک

*بایدحداقل موجودی حساب یاسپرده برای هر نفر 500.000.000 ريال باشد

5) اصل و ترجمه سند مالکیت

6) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

الف) پزشکان:پروانه مطب یاحکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی ازمحل کار ،پروانه دائم پزشکی،کارت نظامپزشکی

ب) وکلا : پروانه وکالت

ج) مشـاغل دولتـی:حکـم کارگزینـی (درصـورت ارائـه حکـم سـال قبـل ارائـه گواهـی اشـتغال بـه کار بـا ذکـر عـدم صـدورحکم جدیدازسـازمان مربوطه الزامی می‌باشد)،آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سـازمان (حداقل6ماهه(

 د) بازنشسته ­ها:ارائه حکم بازنشستگی،ارائه آخرین فیش حقوقی

ه) مشاغل غیردولتی:گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوقی وسابقه بیمه تامین اجتماعی بامهرسازمان (حداقل6ماه)

 و) درصورت خویش فرما بودن جواز کسب/آخرین آگهی تغییرات

 *در صورتـی کـه آگهـی تغییـرات مربـوطبـه بیـش از سـه سـال اخیـر باشـد،ارائـه آگهـی تغییـرات جدیـد و یـا نامـه از اداره ثبـت مبنـی بـر ادامـه فعالیـت شـرکت الزامـی اسـت

 ز) معلمـان،اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه :اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان ( حداقـل6ماهـه(  

ح(دانش آموزان،دانشجویان : اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل *جهـت دانـش آموزانی کـه درسـال تحصیلـی قصـدسـفر دارنـد، عـلاوه بـر نامـه اشـتغال به تحصیل،ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبـی از مدیریت مدرسـه با ذکر تاریخ سـفر الزامی می‌باشـد

7) بـرای فرزنـدان زیـر18 سـال کـه بـدون همراهـی والدیـن یـابـایکـی ازآن‌هـاسـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت.رضایتنامـه محضـری عـلاوه بـر ترجمـه نیـازبـه تائیـد دادگسـتری و امـورخارجـه دارد

8) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم­ های خانه­ دار

9) ارائه اصل سندطلاق برای مسافرین مطلقه الزامی میباشد

*حضور کلیه مسافرین (به جز افراد زیر11 سال) جهت انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاریCKGS الزامی میباشد.

 *تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل ودقیق

 *اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر ازسفر ،نزد آژانس باقی میماند

. *چـک رمـزدار یـا ضمانتنامـه بانکـی حداقـل بـه مبلـغ 500.000.000 ريـال در وجـه آژانـس محـل ثبـت نـام جهـت ضمانـت حسـن اجـرای تعهـدات کـه اعـلام مـی ­گـردد. پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت ­هـای بیشـتر متعاقبـا لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی می‌باشـد.

 • شرایط کنسلی در زمان ثبت نام مشخص می گردد
 • ضمانت اجرای تور حداقل 20 نفر می باشد
 • پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد
 • درصورت افزایش نرخ بلیط هواپیما تا قبل از حرکت تور، تفاوت آن از مسافر دریافت خواهد شد
 • ضمانت بازگشت به ازای هر نفر وجه نقد یا ضمانت بانکی دریافت می گردد
 • درصورت عدم صدور ویزا توسط سفارت این شرکت هیچ تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت و پس از کسر مبلغ تعیین شده از سوی آژانس الباقی مبلغ مسترد می گردد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور برعهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد، درغیر این صورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد
برنامه سفر

روز 1ورود در زوریخ، سوئیس

ما در ساعت 4 صبح ملاقات خواهیم کرد در هتل ما در لوزان (لوکزنه) برای نشست “خوش آمدید به سوئیس”. سپس ما یک شب عروسی را با خیال راحت از طریق دریاچه جذاب ترین شهر سوئیس، و با یکدیگر با هم شام آشنا خواهیم شد. خواب در لوازن (2 شب). بدون اتوبوس پیاده روی: نور

روز 2 زوریخ - بیل / Bienne–Neuchâtel–Geneva

لذت بردن از پیاده روی جهت گیری از شهر قدیمی زوریخ، مرکز بانکی و بازرگانی سوئیس. سپس، زوریخ را ترک کنید و ماجراجویی سوئیس خود را آغاز کنید. شما به سرعت می توانید کشف کنید که سوئیس فقط به آلپ ها نیست بلکه به برخی از دریاچه های زیبا نیز می باشد. اول، در پای کوه های جورا در شهر زیبا Biel متوقف شده، که توسط سوئیس فرانسوی شناخته شده است و معروف به ساعت سازی است و مرکز تاریخی را کشف می کند. بعد، لذت بردن از یک درایو منظره به کنار دریاچه نوشاتل، تحت سلطه کلیسای جامع قرون وسطی و قلعه. زمان به قدم زدن در امتداد دریاچه قبل از ادامه خیره کردن ژنو، دومین شهر بزرگ در سوئیس، با موقعیت فوق العاده دریاچه و پانورامای نفس گیر از آلپ.

روز 3انگلبرگ دلربا

درایو صبحگاهی ما از دریاچه های سوئیس به ارتش سوئیس می برد. در پناهگاه ارتش سوئیس زمانی محرمانه در قلعه Fürigen، ما بخشی از سیستم دفاعی گسترده طراحی شده برای حفظ سوئیس قوی و بی طرف را ببینید. پس از آن، یک درایو کوتاه به حومه ما را به روستای جذاب آلپ از انگلبرگ، خانه زیبا برای دو روز آینده به ارمغان می آورد. ما به خانه ما می آیند و سپس برای پیاده روی جهت گیری می رویم. قدم زدن ما از طریق روستا در انگلبرگ ابی، یک صومعه بنیدیکتی با عملیات پنیر سازی خود پایان می یابد. قبل از شام با هم، وقت آزاد خود را می گذرانید. خواب در انگلبرگ (2 شب). اتوبوس: 1 ساعت پیاده روی: نور

روز 4منطقه اینترلکان سفر تفریحی به Jungfrau می مسیف

یک سفر فراموش نشدنی به سرزمین عجایب سرزمین آلفا یخ و برف، برجسته ترین رویداد واقعی سفر به سوئیس است. بغض در گلو محلی مورد علاقه در یک شگفت انگیز 11332 پا، یونگفراویوخ بالاترین ایستگاه راه آهن در اروپا است. اجلاس 13642 فوت Jungfrau می برای اولین بار در 1811 صعود شد و در سال 1912 راه آهن قفسه باز شد. بسیاری از چیزهایی برای انجام در اینجا وجود دارد: لذت بردن از ALPINE احساس، چشم انداز 360 درجه تجربه، و قصر یخ است. همچنین Jungfrau می گذرنامه خود را به عنوان سوغات را به خانه با شما دریافت خواهید کرد. سفر رفت و برگشت به “بالا از اروپا” با MOUNTAIN ترین قطار از روز خواهد شد.

روز 5دریاچه ژنو و شاتو Chillon

این روز بازار در لوزان است! لذت بردن از مرور و بسته بندی یک ناهار پیک نیک برای 11 قایق کروز قایق در دریاچه ژنو. چند مایل پایین ساحل ما را در شاتو د Chillon، که در آن ما یک تور با راهنما از این قلعه و لذتبخش قرون وسطی بر روی آب اند اسکله. در مسیر برگشت ما زمان لازم را برای بررسی و بررسی در مورد انگورهای اطراف لوتری قبل از بازگشت به لوزان می گذاریم. قایق: 2 ساعت. اتوبوس: 1 ساعت پیاده روی: متوسط.

نقشه گوگل
گالری تصاویر
1 مسافران در حال حاضر این تور را در نظر می گیرند!