• آذربایجان
    از

     جمهوری آذربایجانبزرگترین کشور قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای شمال غربی و در کنار دریای خزر است. پایتخت آن باکو است.اکثریت جمهوری آذربایجان مسلمان هستند. ۸۵ درصد جمعیت مسلمان جمهوری آذربایجان شیعه زبانرسمی کشور ترکی آذربایجان می‌باشد.جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر تلاشهای قابل توجه‌ای