توریسم ورزشی چیست؟

مشاركت در حركت های مختلف ورزشی فعال و یا غیرفعال و طریق سازماندهی عوامل اقتصادی- تجارتی از كشور مبدأ به كشور مقصد و سفرهای پیش آمده در این میان را