تورهای فرانسه

بلژیک + فرانسه (۸روزه)

از1,590€+نرخ پرواز
8 روزه

ایتالیا + فرانسه ۹ روزه

از1,560€+نرخ پرواز
8 شب و 9 روز

اسپانیا-ایتالیا-فرانسه ( ۱۲ روزه )

از2,250€+نرخ پرواز
11 شب و 12 روز

اسپانیا-فرانسه-ایتالیا ( ۱۰روزه )

از1,950€+نرخ پرواز
9 شب و 10 روز

اسپانیا-فرانسه ( ۹ روزه )

از1,590€+نرخ پرواز
8 شب و 9 روز